Liidaa lovella! osa 1

01.03.2022

Mitä kaikkea johtaminen oikeastaan on? Onko se lopulta edes tärkeää? Ja mistä sen sitten oikein tietää? Näemme johtamista joka paikassa ja jatkuvasti - itsensä tai muiden. Myönsimme tai emme. Katsoimme tai suljimmepa silmämme. Ajattele johtamisen merkityksiä ja ilmentymiä kuin tutkisit asiaa aivan ensimmäistä kertaa. Uskalla leikitellä ja mahdollistaa ymmärryksesi haastaminen, laajentuminen tai jopa muuttuminen. Älä jumiudu vanhoihin tapoihin ajatella, miten asian tulee tai ei tule olla. Niissä mieli ohjaa sinua vain harmittavan kapeaan harhaan.


Johtamisesta puhutaan paljon. Kukin omin merkityksin. Tai toisaalta aihetta ohitellaan vaipuen jopa mykkyyteen uskoen asia omaan huomaansa tai luottaen kenties sen riittävään tilaan täysin huomiotta. Tai sitten puhutaan jotain kaunista, jotta voidaan peitellä jotain sellaista, mikä ei kestä kunnolla päivänvaloa. Työntekijätaidoista ja vuorovaikutuksestakin puhutaan. Psykologisesta turvallisuudesta, itseohjautuvuudesta, vastuun kantamisesta, työhyvinvoinnista ja muustakin puhutaan. Paljosta puhutaan paljon. Paljon sanoja - käytännössä täysiä vai tyhjiä sellaisia?

Mieli tuppaa ohjaamaan kapeimpaan mahdolliseen harhaan!

Johtamistietoutta ja tutkimuksia löytyy yllin kyllin. Tiedon tankkaamiseen sanotaan käytettävän aikaa. Akateemisuutta ja tieto-osaamista korostetaan ja siitä pidetään myös kuuluvasti ääntä. Ollaan mieltä ja älykkäitä. Järkeviä! Mitä sitten kukin. Tämän ilmiön mukaan meidän tulisi olla jo isossakin kuvassa todella hyviä, monipuolisia, resilienssiltämme joustavia sekä paljon tietoisempia kohtaamisessa ja johtamisessa. Sekä itsemme että toisten. Ja erityisesti johdettujen kokemuksena. Ihan käytännössä. Jos se tieto siis vain tässäkään aiheessa riittäisi. Mutta kun se ei vain riitä.

Pelkkä tieto ei vain riitä!

Liian monet ihmiset ja työntekijät voivat käytännössä kuitenkin työyhteisöissään huonosti, jopa hyvin huonosti tai hädin tuskin kitkutellen (useistakin syistä tai niiden yhdistelmistä johtuen). Uupuvat ja väsyvät. Ymmärtäen tai ymmärtämättä sitä edes itse. Henkilöstön koko kirjava osaamispotentiaali piilopotentiaalista puhumattakaan ei ole käytössä, eikä edes käyttöönotettavissa, vaikka niin saatamme hyvin aikein haluta kuvitellakin.

Tämä ilmiö koskee niin johtajia ja esimiehiä kuin muitakin työelämän tärkeitä osaajia. Minkälaista työn jälkeä sitten uupuneina ja järjen johtamina oikein piirrämme? Voiko se olla sydämen muotoista mahdollisesta todellisesta potentiaalista riippumatta vai onko tämä epärealistinen odotus, joka olisi viisasta saattaa sellaisenaan valoon, jotta todellinen muutos mahdollistuu?

Ongelmien puheeksiottamisen vaikeus, piiloteltu kiusaaminen, todellisuuden vääristely, sormella osoittelu sekä ovenpielikeskustelut ja muu vastaava villaisella usein piukasti painettu tai toisaalta normaaliksi uskottu kukoistavat yllättävän usein kiellettyinä vähän siellä sun täällä. Ja usein juurikin siellä, minne sen ei ajateltaisi edes kurkottavan. Siksi sen todentaminen todella mutkistuu. 

Luottamus, aito rehellisyys ja todellinen turvan tunne kirkuvat liian usein vähäisyydellään tai jopa poissaolollaan, vaikka toisin väitettäisiinkin ja sanat juhlapuheista sekä strategioista vaikuttavasti ilmaistuina löytyisivätkin. Arkiset teot ja ne sanat eivät siis monin paikoin kohtaa. Eivätkä sanat enää riitä. Eivät ole koskaan todella riittäneetkään.

Siellä, missä puolestaan löytyy luottamusta ja turvaa, ei useinkaan tarvitse sitä liioin edes mainostaa. Siellä voidaan voida hyvin ja keskittyä haluttuun. Innovoida pelotta uutta. Siellä sanoja ei välttämättä edes tarvita. Sanat kun eivät useinkaan riitä edes kuvaamaan yksiselitteisesti ja yhteisellä merkityksellä sitä, mitä todella tavoitellaan.

Kun yhteisössä ei puhuta lainkaan ongelmamahdollisuuksista tai inhimillisistä haastekohdista, tunnen ongelmien läsnäolon ihan ihonystyröissäni. Ja niin tuntee moni muukin.

Ei täällä kukaan pelaa!

Sydäntoimintaa nakertava 'pelaaminen' on useiden työyhteisöjen kaikkien tiedossa oleva asetelma, josta ei kuitenkaan ole lupa puhua ääneen, koska sitä ei tunnusteta olevan - ei aikuisissa, eikä etenkään akateemisissa, organisoiduissa, statuksellisissa, tunnetuissa, menestyvissä jne. yhteisöissä. Liekö monin paikoin jo normaaliksikin muodostunut tilanne, jossa luonnollinen kyseenalaistaminen on aikojen saatossa valitettavan vaiettua, vaikka samalla puhutaan ristiriitaisesti älykäistä organisaatioista ja kasvavista työntekijöistä.

Ihmiset ovat päättäneet, valinneet tai oppineet ajattelemaan uhkan muodostuvan ulkopuoleltaan. Tämä on kuitenkin illuusio, koska uhka istuu vieressämme, niissä ihan arkisissa tilanteissa. Ja pitkälti siksi myös ratkaisujen langanpäät ovat omien käsiemme saatavilla. Kun haluamme. Tuolloin on kuitenkin todella pystyttävä irrottautumaan ajatuksesta, että sellaiset jutut toimisivat, mitkä todellisuudessa eivät toimi.

Missä siis luuraa lähtötilanteiden rehellinen arvointi, olipa tilanne sitten mikä tahansa? Missä luuraa moninäkökulmainen ja haasteillekin avoin säännöllinen dialogi sekä todelliset käytännöt ja rohkeatkin kokeilut ihmisten johtamisen rajattomista mahdollisuuksista? Missä luuraa uskallus astua oman kartan ulkopuolelle? Missä luuraa johtaminen, joka ymmärtää noiden edellä mainittujen lankojen todella olevan niissä omissa käsissä? Ihmisten käsissä ihmisten palvelemiseksi. Ihan joka ainut hetki.

Puheista tekoihin - for real!

Puheet ovat puheita. Säännölliset teot ovat aina niitä todellisia mittareita ja vaikuttimia. Johtajuuden glamouri, statushakuisuus, ismeistä väittely tai mitä muuta asiasta ohi menevää sisäisillä agendoilla onkaan on aika vaihtaa konkreettiseen sydänten johtamiseen, ihan siihen inhimilliseen todelliselta kohtaamiselta tuntuvaan kohtaamiseen perustuvaan tavoitteelliseen yhteistoimintaan, joka perustuu parhaimmillaan kunkin yksilön aktiiviseen sisäiseen työhön. Työhön, jota kannattelevat arkiset valinnat ja pienetkin teot, sanat sekä sanomattomuudet. Työhön, jossa tämä yhä enenevässä määrin tiedostetaan, vaikka vähän kompasteltaisiinkin.

Myös johtamisen jatkuvan tutkimuksen on näyttävä jo vahvemmin kentällä, ihan tavallisilla työpaikoilla, tavallisten ihmisten keskudessa, eikä paljolti kirjoissa, kansissa, puheissa, teorioissa, tutkinnonosoituksissa tai täällä blogissa pölyyntymässä. Siellä tai täällä ne eivät sinällään edistä asiaa hyvyydestään huolimatta. Jos eivät siis todellisuudessa realisoidu käytännön kentillä isommassakin kuvassa ja vahvistuvana hyvinvointina sekä kaikinpuolisena kasvumahdollisuutena ja aikuisten oikeena kasvuna.

Johtaja on paras, kun ihmiset tuskin tietävät hänen olemassaolostaan. Kun hänen työnsä on tehty ja tavoite saavutettu, he sanovat: Teimme sen itse. -Lao Tzu

Palvele / Serve

Liidaa lovella <3

Tämän kirjoituksen aloittama blogitrilogia Liidaa lovella eli Leading with Love kuvaa sydänten johtajan ominaisuuksia ja sydänten johtamisen valintoja, koskien sekä itsensä että toisten johtamista ja erilaisissa yhteyksissä. Ei pakotettuna, vaan luonnollisena oman itsetuntemuksen jatkuvaan sparraukseen perustuvana kasvuominaisuutena. Sisäisenä haluna ja motivaationa. Viisautena.

Ei siis tilanteena, jossa johtaja valitsee tekemisensä minkälaisista tahansa ulkoisista syistä, esimerkiksi postatakseen someen osoittaakseen toimivansa loistoesimiehen/-ihmisen tavoin, vaan aidosti sydämestä käsin toimimisena, ilman tarvetta postailuun tai muunkaan ulkopuolisen vahvistuksen saamiseen omalle hyväksytylle johtamiselleen tai kenties ihmisyydelleen ylipäätään. Kaikenarvoisena kasvukykyisenä ja -haluisena ihmisyytenä keskeneräisyyksineen, haavoineen kaikkineen. Vaatimus voi tuntua tässä ajassa isolta, mutta on lopulta hyvin perustavanlaatuista ihmisyyttä.

Lovella liidaaminen on paljon enemmän ja samalla näkymättömämmin, vaivattomammin ja myönteisesti nöyremmin.

Kun liidaat lovella, teet tiimistäsi tähtiä. Ja hiot myös itsestäsi esiin sen parhaan potentiaalin. Teet työtä kasvavalla herkkyydellä, jatkuvasti vahvistuvalla itsetunnolla saaden luontaisesti sisäisen kiitoksesi siitä, että muut kasvavat ja onnistuvat - tapahtuu siis kaikinpuolista kasvua. Jos haluat saada ensisijaisesti itsesi esille, voit kenties olla johtaja ja johtaa onnistuneestikin (mittareista ja mielipiteistä riippuen). Sydämen johtajuuteen sinulla saattaa kuitenkin olla vielä pala mielenkiintoista ja totuuteen kaivautuvaa matkaa.

Minkälaista johtamista sinä olet kohdannut? Minä olen kohdannut omasta mielestäni hyvää ja huonoa johtamista. Minusta hyvä on saattanut olla jostakusta toisesta huono ja päinvastoin. Näkökulmani blogitrilogian pohdintaan kumpuaa rooleistani työntekijänä, usean työyhteisön jäsenenä, kollegana, monen erilaisen esihenkilön alaisena, itse lukuisten erilaisten osaajien esihenkilönä sekä erilaisten yhteisöjen kouluttajana ja siten kuulevana korvana sekä jatkuvan johtamisihmettelyni kautta. En kuitenkaan pidä olennaisena keskustelua siitä, kenen näkökulmasta johtamisen hyvyyttä tulisi ensisijaisesti arvioida. Hyvä johtaminen huomioi kaikki näkökulmat. Sydänten johtaminen ei päästä niistä ainuttakaan käsistään.

Mikään ei ole pehmeämpää tai joustavampaa kuin vesi, mutta mikään ei voi vastustaa sitä. - Lao Tzu

Miten sitten? Tipsit 1-5

#YKSI:

Tieto ei ole sama kuin tietoisuus. Pidä huolta siitä, että olet tietoinen tai tietoisesti henkilökohtaisen tietoisuuden matkalla. Elät "ovet avoinna". Silloin voit hyödyntää teoreettisia tietojasikin onnistuneemmin. Jos et tunnista  edellä mainittujen termien ja niiden mukaisten tilojen eroa, aloita sisäinen seikkailusi.


#KAKSI:

Opettele ja opi tuntemaan itsesi. Tutustu sekä valoihisi että varjoihisi. Kuori  niitä sipulin lailla ja ajan kanssa, jotta voit oikeasti tietää (etkä vain luulla tietäväsi), milloin olet ytimessä ja miltä se sekä matka sinne tuntuu. Et silti hairahdu luulemaan, että sisäisen työsi ansiosta voisit ymmärtää jokaisen muunkin matkan ja tuntemukset. Itsetuntemus mahdollistaa oikean kohdattavalle tunnistettavissa olevan läsnäolon sekä todellisen kyvyn kuunnella. Puskematta. Tiesitkö, että kuuntelussa on erilaisia tasoja? Millä niistä itse kuuntelet? Millä tasolla haluaisit osata kuunnella? Miten haluaisit sinua kuunneltavan?


#KOLME:

Hyväksy itsesi - hyväksy toiset. Eikä nyt puhuta näennäisestä hyväksymisestä ns. paperilla tai esimerkiksi yksittäisistä sinällään tärkeistä strategiaan kirjatuista sukupuoli-, kulttuuri- ja/tai muiden taustojen/eroavaisuuksien kautta hyväksymisestä - siis tästä kovin muodikkaaksikin muodostuneesta diversiteetti-ilmentymästä.

Lovella liidaamisen hyväksynnän merkityksessä mennään tuota tasoa syvemmälle haluten mahdollistaa erilaisten ajatusten ja mielipiteiden esille tuominen ilman pelkoa ja turvassa. Olipa työntekijä sitten nuori tai vanhempi, vaaleampi tai tummempi, siihen tai tähän uskova jne.

Tämä valinta nähdään vahvuutena ja kilpailuetuna, jolloin piilottelumahdollisuudetkin blokataan rakkaudella sydämen tavoin sekä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä tietoisesti edistäen. Hyväksynnän harmoniassa omaat myös kyvyn sanoittaa itseäsi, tehdä päätöksiä sekä seistä niiden takana tai jopa muuttaa niitä levollisesti tarvittaessa. Kaksi pientä sanaa: "En tiedä." on loistotyökalu aina tarvittaessa.


#NELJÄ:

Harjoittele rehellisestä "raakarehelliseksi". Kun olet rehellinen itsestäsi ja itsellesi, kykenet aistimaan tilanteita, sanoja ja tekoja pintaa syvemmälle. Omaat kyvyn kuunnella ja toisaalta sanoittaa hetkessä. Et epäröi ottaa asioita (niitä vaikeitakaan) esille tässä ja nyt reaaliajassa, vaikka se ei olisi edes aina helppoa. Kykenet luottamuksella antamaan ja luomaan tilaa tilanteille sekä ihmisille ja tuottamaan sekä vastaanottamaan palautetta tavalla, jota on puolin ja toisin halu ja mahdollisuus kuulla.

Näet tässä kaikessa todellisen lisäarvon. Silloinkin, kun se tuntuu vaikealta. Rohkenet tukea myös heitä, jotka toteuttavat yhteisössänne avoimuutta, rehellisyyttä ja puheeksi ottamista, vaikka omien pelkokynnystensäkin yli. Esimerkilläsi johdat tietoisesti ja pitkäjänteisesti yhteisökulttuuria onnistuneesti osallistaen.


#VIISI:

Kuuntelu ansaitsee aivan oman kohtansa ja sopivasti toistoa. Kuuntelet kuuntelemisen korkeimmilla tasoilla. Teet sen luontaisesti tai sitten tietoisemmin keskittyen ja halusta harjoitellen - kuin kuulisit aina aivan ensi kertaa. Olet niin tuttu itsesi kanssa, että pystyt kuunnellessasi toisia siirtämään syrjään omat näkemyksesi, mielipiteesi, uskomuksesi sekä kaavasi oman elämäsi kartalla.

Oma tarinasi (jota uskallat kyseenalaistaa) on tässä toisarvoinen. Et ajattele kuunnellessasi omaa mielipidettäsi, vasta-argumentointia, perusteluja tai edes ratkaisuehdotuksia. Keskityt kuuntelemiseen sana ja asia kerrallaan. Juuri sellaisena kuin se yksilöllisesti koettuna sinulle esitellään hiljaisuutta pelkäämättä. Olet irrottautunut tai vähintäänkin hyvin tietoinen tarpeestasi olla oikeassa tai muuttaa nopeasti olemassa oleva tilanne. Teet tarvittaessa viisaita avoimia kysymyksiä antaen toisen löytää rauhassa omia kestäviä oivalluksia ja mahdollisuuksia, muutosehdotuksia sekä uusia polkuja. Tapoja, joihin on mahdollista sitoutua.

Löydä tasapaino!

Leading with Love -ohjelmaan sovelletaan viisaan organisaation ryhmävalmennuksen sekä yksilövalmennuksen viitekehyksiä. Valmennuksen kohteena on parhaimmillaan samanaikaisesti ja limittäin sekä organisaation/yhteisön esimiehet yksilöinä ja ryhmänä että koko työyhteistö (yksilöittäin/tiimeittäin/isommissa ryhmissä).

Keskustellaan tarkemmin toiveista, tavoitteista ja tahtotilasta sekä valmennuksen mahdollisuuksista lovella liidaamisessa. Suunnitellaan yhdessä sydämellinen ja vaikuttava paketti <3 Miksi? Koska hyvä tuote tai palvelu ei sellaisenaan enää riitä. Kutsu kuuluu jollekin syvemmälle ja merkityksellisemmälle. Lovella liidaaminen perustuu ihmisyydelle, itsetuntemukselle, kohtaamiseen keskittymiselle, tietoisuuden vahvistamiselle sekä aidolle tahtotilalle kasvaa ja tarjota kasvumahdollisuuksia myös muille. Haluatko sä olla lovella liidaaja?

Mitä ajatuksia lovella liidaaminen sinussa herättää?

Blogitrilogian 2. ja 3. osa sekä niiden sisältämät tipsit 6-10 sekä 11-15 julkaistaan KUMUn blogissa kevään 2022 aikana. Stay tuned.


Haasta itsesi pohtimaan:

  1. Mikä on lähtötilanteesi? (apukysymyksiä: missä onnistut, mistä voit oppia, minkä tunnistat, mikä on mahdollinen sokea pisteesi, mistä motivaatiosi kumpuaa, miksi teet sitä, mitä teet, miten kohtaat, mikä saa sinusta esiin parhaan ja pahimman, puututko vai etkö ja jos et, mikä sinua estää) Tunnista ja tunnusta tilanne rehellisesti. Itsellesi. Kirjoita ja/tai piirrä ylös ajatuksiasi - omiksi muistiinpanoiksesi, joihin voit myöhemmin myös palata.
  2. Mikä on tavoitteesi? Minkälaisena esimiehenä/johtajana/itsesi johtajana näet itsesi silloin, kun se on sitä, mitä sydämesi todella janoaa? Unohda juuri nyt kaikki tämänhetkiset itsestäsi riippumattomat ulkopuoliset ja sisäiset vaateet sekä velvoitteet johtamiseesi liittyen. Tee mielikuvittelustasi virkistävä rajaton leikki. Pohdi lopuksi, miltä sinusta tuntuu tuona itse kuvailemanasi esimiehenä/johtajana/itsesi johtajana?
  3. Mikä on ensimmäinen askeleesi (pienikin) kohti tavoitettasi? Konkretisoi itsellesi, mitä teet ja miten sekä milloin saat sen aikaan. Pohdi myös mahdollisia kompastuskiviä sekä niiden ennakoimista ja/tai ylittämistä. Laita vaikka asianmukaiset merkinnät ja/tai muistutukset kalenteriisi. Miten seuraat valitsemasi askeleen toteutumista?
  4. Mistä tiedät onnistuneesi?

Haluatko tutkia tarkemmin henkilökohtaisen tai ryhmäcoachingin mahdollisuuksia sekä saada jalostamiskelpoisia oivalluksia ja ymmärrystä sisäisen kasvun aiheissa? Haluatko pysähtyä kohtaamaan sisäisillä ovilla koputtelevat KUMUsi, laajentaa oman elämäsi karttaa ja voida rohkeasti paremmin? Vaikka mikään ei olisi just' nyt edes huonosti. Kun kiinnostut elämysmatkoista sisäänpäin, LIITY kasvavan KUMU-yhteisömme postituslistalle! Tätä mahdollisuutta et halua missata.

Syvennytään yhdessä lovella liidaamiseen?